banner_indeksi

Kushtet e shërbimit

JU LUTEM LEXONI KËTO KUSHTET DHE KUSHTET E PËRDORIMIT ME KUJDES PARA SE TË PËRDORNI KËTË FAQ FAQ.

Mirë se vini në faqen tonë të internetit.Nëse vazhdoni të shfletoni dhe përdorni këtë faqe interneti, ju pranoni të pajtoheni dhe të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme të përdorimit, të cilat së bashku me politikën tonë të privatësisë dhe mohimin e faqes së internetit, rregullojnë marrëdhëniet e Youha.com me ju në lidhje me përdorimin tuaj të këtë faqe interneti.

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju tregoni pranimin tuaj të këtyre termave dhe kushteve të përdorimit.Për qëllimet e këtyre termave dhe kushteve, "Ne", "Tonat" dhe "Ne" i referohen Youha.com dhe "Ju" dhe "Juaj" ju referohen juve, klientit, vizitorit, përdoruesit të faqes në internet ose personit që përdor faqen tonë të internetit.

Ndryshimi i kushteve
Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, shtuar ose hequr pjesë të këtyre kushteve në çdo kohë.Ju lutemi kontrolloni rregullisht këto kushte përpara se të përdorni faqen tonë të internetit për t'u siguruar që jeni në dijeni të ndonjë ndryshimi.Ne do të përpiqemi të nënvizojmë çdo ndryshim të rëndësishëm ose thelbësor për ju kur është e mundur.Nëse zgjidhni të përdorni faqen tonë të internetit, atëherë ne do ta konsiderojmë atë përdorim si dëshmi përfundimtare të marrëveshjes suaj dhe pranimit që këto kushte rregullojnë të drejtat dhe detyrimet tuaja dhe të Youha.com ndaj njëri-tjetrit.

Kufizimi i përgjegjësisë
Është një parakusht thelbësor për ju që përdorni faqen tonë të internetit që të jeni dakord dhe të pranoni se Youha.com nuk është ligjërisht përgjegjëse për çdo humbje ose dëmtim që mund të pësoni në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit, qoftë nga gabimet ose lëshimet në dokumentet tona ose informacion, çdo mall ose shërbim që mund të ofrojmë ose nga ndonjë përdorim tjetër i faqes në internet.Kjo përfshin përdorimin ose mbështetjen tuaj në çdo përmbajtje, lidhje, komente ose reklamë të palëve të treta.Përdorimi ose mbështetja juaj në çdo informacion ose material në këtë faqe interneti është tërësisht në rrezikun tuaj, për të cilin ne nuk do të mbajmë përgjegjësi.

Do të jetë përgjegjësia juaj për të siguruar që çdo produkt, shërbim ose informacion i disponueshëm përmes kësaj faqe interneti të plotësojë kërkesat tuaja specifike, personale.Ju e pranoni se informacione dhe materiale të tilla mund të përmbajnë pasaktësi ose gabime dhe ne shprehimisht përjashtojmë përgjegjësinë për çdo pasaktësi ose gabim të tillë në masën më të plotë të lejuar me ligj.

Lidhje me faqet e tjera të internetit
Youha.com mund të ofrojë herë pas here në faqen e saj të internetit, lidhje me faqet e tjera të internetit, reklama dhe informacione në ato faqe interneti për lehtësinë tuaj.Kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht sponsorizimin, miratimin ose miratimin ose marrëveshjen midis Youha.com dhe pronarëve të atyre faqeve të internetit.Youha.com nuk mban asnjë përgjegjësi për asnjë nga përmbajtjet e gjetura në faqet e internetit të lidhura.

Faqja e internetit e Youha.com mund të përmbajë informacione ose reklama të ofruara nga palë të treta për të cilat Youha.com nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo informacion ose këshillë që ju ofrohet drejtpërdrejt nga palët e treta.Ne po bëjmë vetëm një 'rekomandim' dhe nuk po japim asnjë këshillë dhe as nuk marrim përgjegjësi për ndonjë këshillë të marrë në këtë drejtim.

Mohim përgjegjësie
Ndërsa ne, në çdo kohë përpiqemi të kemi informacionin më të saktë, të besueshëm dhe të përditësuar në faqen tonë të internetit, ne nuk garantojmë ose bëjmë asnjë përfaqësim në lidhje me përdorimin ose rezultatin e përdorimit të ndonjë dokumenti, produkti, shërbimi, lidhjen ose informacionin në faqen e saj të internetit ose në lidhje me korrektësinë, përshtatshmërinë, saktësinë, besueshmërinë ose ndryshe.
Është përgjegjësia juaj e vetme dhe jo përgjegjësia e Youha.com që të përballojë të gjitha kostot e servisimit, riparimeve ose korrigjimit.Ligji i zbatueshëm në shtetin ose territorin tuaj mund të mos i lejojë këto përjashtime, veçanërisht përjashtimet e disa garancive të nënkuptuara.Disa nga sa më sipër mund të mos zbatohen për ju, por duhet të siguroheni që jeni të vetëdijshëm për çdo rrezik që mund të merrni duke përdorur këtë faqe interneti ose ndonjë produkt ose shërbim që mund të ofrohet nëpërmjet tij.Është përgjegjësia juaj ta bëni këtë.

Privatësia juaj
Në Youha.com, ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë tuaj.Ne përdorim informacionin që mbledhim për ju për të maksimizuar shërbimet që ju ofrojmë.Ne respektojmë privatësinë dhe konfidencialitetin e informacionit të dhënë nga ju.Ju lutemi lexoni me kujdes politikën tonë të veçantë të privatësisë.

Ju mund të ndryshoni të dhënat tuaja në çdo kohë duke na këshilluar me shkrim përmes emailit.Të gjitha informacionet që marrim nga klientët tanë mbrohen nga serverët tanë të sigurt.Për më tepër, të gjitha të dhënat e mbledhura të klientit janë të siguruara kundër përdorimit ose aksesit të paautorizuar.

Palëve të treta
Ne nuk bëjmë dhe nuk do të shesim ose marrim informacione personale ose të klientit.Megjithatë, ne mund të përdorim në një kuptim të përgjithshëm pa ndonjë referencë në emrin tuaj, informacionin tuaj për të krijuar statistika marketingu, për të identifikuar kërkesat e përdoruesve dhe për të ndihmuar në përmbushjen e nevojave të klientëve në përgjithësi.Përveç kësaj, ne mund të përdorim informacionin që ju jepni për të përmirësuar faqen tonë të internetit dhe shërbimet, por jo për ndonjë përdorim tjetër.

Zbulimi i informacionit
Youha.com mund t'i kërkohet, në rrethana të caktuara, të zbulojë informacionin në mirëbesim dhe kur Youha.com kërkohet ta bëjë këtë në rrethanat e mëposhtme: me ligj ose nga çdo gjykatë;për të zbatuar kushtet e ndonjë prej marrëveshjeve tona me klientët;ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e klientëve tanë ose të palëve të treta.

Përjashtimi i konkurrentëve
Nëse jeni në biznesin e krijimit të dokumenteve, mallrave ose shërbimeve të ngjashme me qëllim të ofrimit të tyre me pagesë për përdoruesit, qofshin ata përdorues biznesi apo përdorues vendas, atëherë ju jeni një konkurrent i Youha.com.Youha.com shprehimisht përjashton dhe nuk ju lejon të përdorni ose të hyni në faqen tonë të internetit, të shkarkoni ndonjë dokument ose informacion nga faqja e tij e internetit ose të merrni ndonjë dokument ose informacion të tillë nëpërmjet një pale të tretë.Nëse e shkelni këtë term, atëherë Youha.com do t'ju mbajë plotësisht përgjegjës për çdo humbje që ne mund të mbajmë dhe më tej do t'ju mbajë përgjegjës për të gjitha fitimet që mund të bëni nga një përdorim i tillë i palejuar dhe i pahijshëm.Youha.com rezervon të drejtën të përjashtojë dhe t'i mohojë çdo personi aksesin në faqen tonë të internetit, shërbimet ose informacionet sipas gjykimit tonë.

E drejta e autorit, marka tregtare dhe kufizimet e përdorimit
Kjo faqe interneti përmban materiale që janë në pronësi ose të licencuar nga ne.Ky material përfshin, por nuk kufizohet në, dizajnin, paraqitjen, pamjen, pamjen, markat tregtare dhe grafikën.Nuk ju lejohet të riprodhoni dokumentet, informacionin ose materialet në faqen e internetit për qëllime të shitjes ose përdorimit nga ndonjë palë e tretë.Në veçanti nuk ju lejohet të ripublikoni, ngarkoni, transmetoni në mënyrë elektronike ose ndryshe ose të shpërndani ndonjë nga materialet, dokumentet ose produktet që mund të jenë të disponueshme për shkarkim herë pas here në këtë faqe interneti.

Youha.com rezervon shprehimisht të gjitha të drejtat e autorit dhe markat tregtare në të gjitha dokumentet, informacionet dhe materialet në faqen tonë të internetit dhe ne rezervojmë të drejtën të ndërmarrim veprime kundër jush nëse shkelni ndonjë nga këto kushte.

Çdo rishpërndarje ose riprodhim i një pjese ose të gjithë përmbajtjes në çfarëdo forme është i ndaluar përveç sa vijon: ju mund të printoni ose shkarkoni në një hard disk lokal ekstrakte vetëm për përdorimin tuaj personal dhe jokomercial;dhe ju mund ta kopjoni përmbajtjen tek palët e treta individuale për përdorimin e tyre personal, por vetëm nëse e pranoni faqen e internetit si burimin e materialit.

Ju nuk mund, përveç me lejen tonë të shprehur me shkrim, të shpërndani ose të shfrytëzoni komercialisht përmbajtjen.As nuk mund ta transmetoni ose ta ruani në ndonjë faqe tjetër interneti ose formë tjetër të sistemit të rikthimit elektronik.

Marrëveshja e plotë
Këto terma dhe kushte përfaqësojnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe Youha.com në lidhje me përdorimin dhe aksesin tuaj në faqen e internetit të Youha.com dhe përdorimin dhe aksesin tuaj në dokumentet dhe informacionin në të.Asnjë term tjetër nuk duhet të përfshihet në këtë marrëveshje, përveç rasteve kur kërkohet të përfshihet nga ndonjë legjislacion i Kinës ose ndonjë shteti ose territori.Të gjitha termat e nënkuptuara, përveç atyre të nënkuptuara nga statuti dhe që nuk mund të përjashtohen shprehimisht, përjashtohen shprehimisht.

Përjashtimi i kushteve të pazbatueshme
Kur ndonjë klauzolë ose term i mësipërm, sipas një statuti të zbatueshëm, do të ishte i paligjshëm, i pavlefshëm ose i pazbatueshëm në çdo shtet ose territor, atëherë një klauzolë e tillë nuk do të zbatohet në atë shtet ose territor dhe do të konsiderohet se nuk është përfshirë kurrë në këto terma dhe kushte në atij shteti ose territori.Një klauzolë e tillë, nëse është e ligjshme dhe e zbatueshme në çdo shtet ose territor tjetër, do të vazhdojë të jetë plotësisht e zbatueshme dhe pjesë e kësaj marrëveshjeje në ato shtete dhe territore të tjera.Përjashtimi i supozuar i ndonjë termi sipas këtij paragrafi nuk do të ndikojë ose modifikojë zbatueshmërinë dhe ndërtimin e plotë të klauzolave ​​të tjera të këtyre termave dhe kushteve.

Juridiksioni
Kjo marrëveshje dhe kjo faqe interneti janë subjekt i ligjeve të Kinës.Nëse ka një mosmarrëveshje mes jush dhe Youha.com që rezulton në çështje gjyqësore, atëherë duhet t'i nënshtroheni juridiksionit të gjykatave të Ningbo, Kinë.