banner_indeksi

Politika e privatësisë

Privatësia juaj
Në YOUHA.com dhe në aplikacionin tonë, ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë tuaj si klient, vizitor në internet i faqes sonë të internetit dhe përdorues i aplikacionit dhe shërbimit tonë.Ne përdorim informacionin që mbledhim për ju për të maksimizuar shërbimet që ju ofrojmë.Ne respektojmë privatësinë dhe konfidencialitetin e informacionit të dhënë nga ju.

Informacioni personal - Ruajtja dhe Siguria
Ne kemi akses vetëm te lejet minimale të kërkuara për të aktivizuar, aktivizuar dhe ekzekutuar këtë aplikacion.Ju pranoni dhe pranoni se përdorimi i këtij aplikacioni është në rrezikun tuaj dhe ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që mund të rezultojë nga përdorimi juaj i këtij aplikacioni, sido që mund të ndodhë.
Ne marrim dhe ruajmë informacionin që ju futni në ose nëpërmjet aplikacionit tonë ose na jepni herë pas here në ndonjë mënyrë tjetër.Ju mund të jepni informacionin bazë të kontaktit si emri, numri i telefonit, adresa dhe adresa e emailit tuaj për të na mundësuar të dërgojmë informacion ose të përpunojmë porosinë tuaj të produktit dhe ne gjithashtu mund të mbledhim informacione shtesë në raste të tjera, duke përfshirë por pa u kufizuar në, kur jepni komente, ndryshoni përmbajtjen tuaj ose preferencat e emailit, përgjigjuni një sondazhi ose komunikoni me mbështetjen ose pyetjet tona të klientit.
Ne mund të përdorim informacionin personal të mbledhur nga ju me qëllim që t'ju ofrojmë materiale dhe informacione të drejtpërdrejta të marketingut në formën e një buletini.Kjo do të zbatohet vetëm nëse jeni regjistruar ose abonuar në publikime të tilla duke regjistruar të dhënat tuaja tek ne.Sidoqoftë, nëse dëshironi të ndaloni marrjen e ndonjë informacioni të tillë, mund të na njoftoni me email ose me postë dhe kërkesa juaj do të zbatohet sa më shpejt që të jetë e mundur.
Profili individual dhe detajet e kompanisë nuk përdoren për asnjë qëllim tjetër.Detajet i jepen një furnizuesi të palës së tretë vetëm kur kërkohet nga ligji, për mallrat ose shërbimet që keni blerë ose për të mbrojtur të drejtat tona të autorit, markat tregtare dhe të drejtat e tjera ligjore.
Ne respektojmë privatësinë e vizitorëve tanë në internet duke përdorur aplikacionin tonë.Ne mund të mbledhim informacion mbi ose nëpërmjet aplikacionit që mund t'ju identifikojë personalisht.Për shembull, ne mbledhim informacione personale të identifikueshme të cilat ju na jepni vullnetarisht për t'iu përgjigjur pyetjeve dhe komenteve të vizitorëve rreth nesh dhe produkteve dhe shërbimeve tona, si dhe për të postuar gazetat elektronike ("Të dhënat personale").
Ne do të përdorim mjete të arsyeshme për të mbrojtur konfidencialitetin e të Dhënave tuaja Personale ndërsa jemi në posedimin ose kontrollin tonë.Ne nuk do të ndajmë me vetëdije asnjë nga të dhënat tuaja personale me asnjë palë të tretë përveç ofruesve tanë të shërbimeve që na ndihmojnë në ofrimin e informacionit dhe/ose shërbimeve që ne po ju ofrojmë.Në masën që ne ndajmë informacionin tuaj personal me një ofrues shërbimi, ne do ta bëjmë këtë vetëm nëse ajo palë ka rënë dakord të pajtohet me standardet tona të privatësisë siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë.
Çdo informacion, komunikim dhe material jo-personal që na dërgoni ose na jepni ose që ne e marrim nga palët e treta pa premtime konfidencialiteti, mund të ruhet, përdoret dhe zbulohet nga ne mbi baza jo konfidenciale.Ne jemi të lirë të përdorim dhe riprodhojmë çdo informacion të tillë lirisht dhe për çfarëdo qëllimi.Në mënyrë të veçantë, ne do të jemi të lirë të përdorim çdo ide, koncept, njohuri ose teknikë të përmbajtur në një informacion të tillë për çdo qëllim, duke përfshirë zhvillimin, prodhimin ose marketingun e produkteve.
Ne mund të përdorim Google dhe/ose ofrues të tjerë shërbimesh të palëve të treta për të shërbyer reklama në emrin tonë në të gjithë internetin dhe ndonjëherë në ose nëpërmjet aplikacionit tonë.Ata mund të mbledhin informacione anonime në lidhje me përdorimin tuaj të aplikacionit tonë (duke mos përfshirë emrin, adresën, adresën tuaj të emailit ose numrin e telefonit) dhe ndërveprimin tuaj me produktet dhe shërbimet tona.Ata gjithashtu mund të përdorin informacione rreth vizitave tuaja në këtë aplikacion për të synuar reklamat për mallra dhe shërbime në mënyrë që të ofrojnë reklama më të përshtatshme për mallrat dhe shërbimet me interes për ju.

Kur mund të na kërkohet të zbulojmë informacionin tuaj
Herë pas here mund të na duhet të zbulojmë informacione të caktuara, të cilat mund të përfshijnë të dhënat tuaja personale, për të përmbushur një kërkesë ligjore, të tilla si një ligj, rregullore, urdhër gjykate, fletëthirrje, urdhër, gjatë një procesi ligjor ose si përgjigje për një kërkesë të agjencisë së zbatimit të ligjit.Gjithashtu, ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e YOUHA.com ose aplikacionit tonë, klientëve tanë ose palëve të treta.
Së fundi, nëse ka një ndryshim kontrolli në një nga bizneset tona (qoftë me bashkim, shitje ose ndryshe), ose një shitje ose transferim i aseteve të tij, informacioni i klientit, i cili mund të përfshijë të dhënat tuaja personale, mund t'i zbulohet një potenciali blerësi sipas një marrëveshjeje për të ruajtur konfidencialitetin, ose mund të shitet ose transferohet si pjesë e atij transaksioni.Dhe së fundi, ne do të zbulonim informacionin tuaj vetëm në mirëbesim dhe aty ku kërkohet nga ndonjë nga rrethanat e mësipërme.
Palët e treta nuk mund të përdorin informacionin tuaj: Ne nuk shesim dhe nuk do të shesim ose marrim informacione personale ose të klientit.Megjithatë, ne mund të përdorim në një kuptim të përgjithshëm, pa asnjë referencë në emrin tuaj, informacionin tuaj për të krijuar statistika marketingu, për të identifikuar kërkesat e përdoruesve dhe për ta ndihmuar atë në përmbushjen e nevojave të klientëve në përgjithësi.Përveç kësaj, ne mund të përdorim informacionin që jepni për të përmirësuar YOUHA.com, aplikacionin dhe shërbimet tona, por jo për ndonjë përdorim tjetër.

Siguria
Ne përpiqemi të sigurojmë sigurinë, integritetin dhe privatësinë e informacionit personal të paraqitur në aplikacionin tonë dhe përditësojmë periodikisht masat tona të sigurisë në dritën e teknologjive aktuale.
Ne jemi të përkushtuar ndaj privatësisë dhe sigurisë së klientëve tanë.Ne kurrë nuk do t'i zbulojmë të dhënat tuaja personale një pale të tretë, përveç informacionit të nevojshëm të kërkuar nga ofruesit e produkteve ose shërbimeve që keni blerë ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e YOUHA.com ose aplikacionit tonë, klientëve tanë ose palëve të treta ose nëse kërkohet me ligj.

Ndryshimi në Politikën e Privatësisë
Meqenëse ne planifikojmë të sigurojmë që politika jonë e privatësisë të mbetet aktuale, kjo politikë mund të ndryshojë.Ne mund ta modifikojmë këtë politikë në çdo kohë, sipas gjykimit tonë dhe të gjitha modifikimet do të jenë efektive menjëherë pas postimit tonë të modifikimeve në këtë sajt.

Na kontaktoni
If you have any questions or concerns at any time about our privacy policy or the use of your Personal Data, please contact us at service@youha.com and we will respond as soon as possible.